გიორგი ოვაშვილი

საქართველო, /................../

გიორგი ოვაშვილი